Organizace zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2024/2025 v MŠ Zlámanec

Zápis se bude konat ve čtvrtek 2. 5. 2024 od 9.00 – 11. 00 hodin v budově MŠ

Při zápisu předloží zákonný zástupce svůj občanský průkaz a rodný list dítěte

Do MŠ lze přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným pravidelným očkováním (§ 34 odst.5 školského zákona. Pokud dítě není očkované, musí jeho zákonní zástupci doložit, že je proti nákaze imunní, nebo, že se nemůže podrobit očkování kvůli trvalé kontraindikaci. Toto se nevztahuje na děti pětileté, pro které je  předškolní vzdělávání již povinné.

V případě, že počet žádostí převýší počet volných míst, stanovuje ředitelka kritéria, podle kterých bude rozhodovat.

1.      Věk dítěte-starší děti mají přednost před dětmi mladšími

2.      Děti s trvalým pobytem ve Zlámanci, které dosáhnou nejméně třetího roku k 31.8. 2024

 

Každému žadateli budou přiděleny body za splněná kritéria, podle počtu přidělených bodů bude stanoveno pořadí žadatelů. Žadatelé se shodným počtem přidělených bodů budou dále řazeni podle data narození (od nejstaršího, po nejmladší).

O přijetí nerozhoduje datum, ani podání žádosti. 

Děti mladší 3 let nemají na přijetí do MŠ právní nárok (§34 odst. 1 školského zákona)-pouze v případě volné kapacity MŠ. I v takovém případě se bude postupovat podle věku od nejstaršího, po nejmladší. Za každé dítě, které nedosáhlo tří let věku, musí ředitelka snížit počet dětí ve třídě o dvě,  vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, § 2 odst. 6, což by omezilo přijetí starších dětí. 

Rozhodnutí o přijetí, či nepřijetí dítěte vám bude sděleno do 30 dnů od data zápisu.

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání bude oznámeno zveřejněním seznamu dětí pod přiděleným registračním číslem na webových stránkách MŠ po dobu 15 dnů.